Nové léky využitelné například v boji s rakovinou, přepracování vyhořelého jaderného paliva pro opětovné využití a snížení jeho nebezpečnosti, vytvoření pevnějších stavebních materiálů či likvidace kůrovce elektrickým proudem – to jsou jen některé z vědeckých úkolů z oblasti chemie, na kterých pracují vědci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). O tom všem se dozvědí účastníci celodenního semináře Chemie na ČVUT, který proběhne v pátek 22. listopadu 2019 pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka jako akreditovaná akce Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Je tedy určen především učitelům středních škol, ale je otevřený i pro jejich studenty a další zájemce.

„Chemie není obor, který si lidé v souvislosti s ČVUT automaticky vybaví, ale přitom je technika s chemií velmi provázána a na naší univerzitě má své nezastupitelné místo a také četné vědecké úspěchy, ať už v oblasti jaderné chemie, radiofarmak, chemie ve stavebnictví či v elektrotechnice. Právě proto jsem rád, že se kolegové z různých fakult spojili, aby chemii na ČVUT představili a ukázali její možnosti a bohaté uplatnění,“ říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Přestože si ČVUT veřejnost zpravidla spojuje se strojírenskými, elektrotechnickými, stavebními a jadernými obory, své místo na nejstarší české technické univerzitě má i chemie. Dvě z osmi fakult ČVUT mají dokonce chemii v názvu jedné ze svých kateder: katedra jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) a katedra materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební (FSv). S chemií se ale studenti setkají také na Fakultě elektrotechnické (FEL). A chemie je důležitou oblastí také v Kloknerově ústavu, který je také součástí ČVUT a který se zabývá především stavebními materiály. Obor jaderná chemie na FJFI nabízí unikátní kombinaci chemie, fyziky, matematiky a následnou možnost specializace na aplikovanou jadernou chemii či jadernou chemii v biologii a medicíně. Na Fakultě stavební je chemie nedílnou součástí oboru Materiálové inženýrství, který vychází i z poznatků dalších vědních oborů, jako je fyzika, fyzikální chemie, matematika, programování atd. Materiáloví inženýři jsou tak schopni navrhovat hmoty „šité na míru“ a vyrábět stavební materiály s předem naprogramovanými vlastnostmi pro tu kterou stavební konstrukci nebo daný prvek stavby.

FOTO ČVUT Chemie

„Česká republika patří ve výuce chemie k velmocím, vysokoškolské studium v chemických oborech nabízí hned několik univerzit a každý rok získávají diplom stovky absolventů bakalářského a magisterského studia,“ říká doc. Václav Čuba z katedry jaderné chemie FJFI, jeden z hlavních organizátorů semináře Chemie na ČVUT. „Čeští chemici jsou ve světě velmi dobře vnímáni i díky mnoha výrazným osobnostem, jako byl například objevitel a zakladatel polarografie Jaroslav Heyrovský, vědec a vynálezce Otto Wichterle známý především díky kontaktním čočkám a silonu, objevitel řady antivirotik Antonín Holý nebo absolvent FJFI Pavel Hobza, který zkoumá interakce v DNA,“ vyzdvihuje některé z nejznámějších postav české chemie Václav Čuba.

Dobré renomé a vysoká úroveň výuky chemie na českých univerzitách usnadňuje získání mezinárodních zkušeností při dlouhodobých studijních a vědeckovýzkumných pobytech studentů v zahraničí, včetně USA či Japonska. Absolventi pak bez problémů nacházejí uplatnění jak v praxi v různých firmách, tak i v oblasti vědy a výzkumu.

Chemie na ČVUT

Po stručném představení aktuálního výzkumu čtyř fakult, které chemii běžně využívají ve výuce i vědecké činnosti, bude následovat blok přednášek předních odbornic a odborníků v různých chemických disciplínách. Prof. Milena Pavlíková z katedry stavebních materiálů FSv představí roli chemie při zkoumání stavebních materiálů, Daniel Dobiáš z Kloknerova ústavu pohovoří o postupech chemické analýzy při diagnostice stavebních konstrukcí. V odpoledním bloku seznámí posluchače doc. Jana Nábělková z katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební s možnostmi chemického rozboru vody a půdy, přednášku na téma biosenzory přednese prof. Bohuslav Rezek z Fakulty elektrotechnické a jadernou chemii a f-prvky ve výuce na střední škole představí Petr Distler z FJFI.

Na přednášky navážou souběžné bloky laboratorních cvičení rozdělené po jednotlivých fakultách, v rámci kterých si zájemci pod dohledem odborníků vyzkouší například analýzu vody a půdy či stavebních materiálů, měření prvkového složení materiálů fluorescenční analýzou či práci s 3D gelovými dozimetry nebo různé další úlohy oblasti jaderné chemie.

Seminář je pro vyučující na SŠ a jejich studenty zdarma a je ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC akreditován jako kurz DVPP. „Při všech přednáškách i laboratorních cvičeních klademe důraz na to, aby učitelé mohli maximum získaných informací využít při své teoretické i praktické výuce na střední škole,“ doplňuje Petr Distler, který je odborným garantem semináře Chemie na ČVUT.

Jaderná chemie je také jako jeden z devíti výzkumných programů součástí projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences), což je jeden z největších výzkumných programů v rámci ČVUT s celkovým rozpočtem 553 milionů korun.